Apellis announces 24-ponth Phase 3 study of pegcetacoplan for GA